- -      

Powered by Koshernet
" InterTK
-
" " 13:37

- , -5 " " " ", " " , .

, , " , .

=
=
=
=
=
= '
=
=
=
= '
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= '
=
=
=
= '
=
=
=
=
=
=
= '
=
=
=
=
=
= '
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=     
=
= '
=
=
=
=   
=   
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

| |